Funcionament

El funcionament de la CCEPC es regeix pels seus Estatuts i el seu Reglament de règim intern.

Estatuts

Aprovats el 1992 i renovats el 2006, defineixen, entre d'altres aspectes, els principals objectius de la CCEPC:

  1. Afavorir la coordinació i la cooperació entre les diverses entitats que integren la CCEPC, per tal d'intercanviar informació, experiències i dinàmiques dels diferents centres.
  2. Promoure una major presència pública dels centres i els instituts d'estudis i contribuir a fer que aquests siguin consultats per part dels ciutadans i les institucions en aquells afers en què són competents i poden emetre opinions, informes i dictàmens autoritzats.
  3. Actuar com a interlocutor vàlid del col·lectiu de centres d'estudis amb la societat i les diverses administracions, per tal de defensar els interessos propis. En aquest sentit, promoure iniciatives legislatives i/o administratives en benefici de les activitats i els projectes dels centres.
  4. Establir marcs de col·laboració i participació amb altre tipus d'institucions de la resta de territoris de parla catalana, així com també, en àmbits territorials més generals quan es consideri necessari.

La CCEPC té com a àmbit d'actuació temàtic i presencial els territoris de llengua catalana. Set territoris sota administracions europees diverses conformen el nostre espai d'actuació. Quatre d'aquests àmbits territorials són comunitats autònomes o parts, situades dins de l'estat espanyol: Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i la Franja. Una altra part pertany a França: Catalunya del Nord. La ciutat de l'Alguer, a Sardenya, pertany a Itàlia. I finalment, el darrer territori és el Principat d'Andorra. Des de la CCEPC s'entén el nostre àmbit d'actuació com el de l'espai europeu on la llengua catalana és present, sigui quina sigui la seva realitat d'ús social i d'oficialitat.

Els socis de la CCEPC son entitats jurídiques. En poden ser membres de ple dret aquelles entitats públiques i privades que així ho sol·licitin, sempre que reuneixin les condicions establertes als Estatuts i al Reglament de règim intern.

Veure estatuts

Reglament de règim intern

Aprovat per l'Assemblea General de la CCEPC de 2012.

Regula, entre d'altres, l'admisió i la separació de les entitats sòcies, el funcionament de la Junta i de l'Assemblea General, el vot, la participació i la representació en altres institucions, amb especial menció de l'Institut Ramon Muntaner.

Veure Reglament de Règim Intern

ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de la CCEPC son l'Assemblea General i la Junta de Govern.

Assemblea General

Fotografia de grup Assemblea CCEPC a Sant Grau (Tossa de Mar). 2020

És l'òrgan suprem de decisió de la CCEPC i està integrada pels representants de les associacions membres. Cada associació membre hi tindrà un vot, amb independència del nombre dels seus representants que hi assisteixin.

Es convoca, com a mínim, un cop l'any dins dels primers sis mesos. Les assemblees són itinerants i tenen lloc a localitats de les entitats membres. L'assistència a les assemblees per part de les entitats sòcies és d'una mitjana del 32%.

Junta de Govern

És l'òrgan executiu de la CCEPC. El seu mandat serà per un període de quatre anys. La junta porta la gestió administrativa i econòmica, i executa els acords i les directrius aprovats per l'Assemblea general.

Els càrrecs de la Junta de Govern es renoven per meitats cada dos anys.

Es procurarà que la composició de la junta sigui el màxim d'equilibrada possible, en el sentit que garanteixi una representació territorial equilibrada i també la presència de les diferents tipologies de centres i instituts d'estudis.

Les reunions de la Junta de Govern tenen lloc cada dos mesos aproximadament i se celebren, per norma general, de manera itinerant a les seus dels centres adherits. A aquestes reunions assistiran, amb veu i sense vot, els representants dels centres amfitrions. D'aquesta manera, els centres adherits amfitrions de la reunió participen i copsen el funcionament de la CCEPC i aquesta coneix la realitat de cada entitat membre.

Actual Junta de Govern de la CCEPC:

 

President: Josep Santesmases i Ollé.

En representació del Centre d’Estudis del Gaià. CV.

 

Vicepresident primer: Jaume Mascaró Pons.

En representació de l’Institut Menorquí d’Estudis. CV.

 

Vicepresident segon: Narcís Figueras Capdevila.

En representació del Centre d’Estudis Selvatans. CV.

 

Secretària: Gemma Estrada i Planell.

En representació del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada. CV.

 

Tresorer: Ignasi Cuadros i Vila.

En representació del Centre d’Estudis del Bages. CV.

 


 

Vocal: M. Jesús Llavero Porcel

En representació del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià. CV

 

Vocal: Francesc Amorós i Capdevila.

En representació del Centre d’Estudis d’Isona i Conca Dellà. CV

 

Vocal: Jaume Bosch i Mestres.

En representació del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. CV

 

Vocal: Josep Maria Contel i Ruiz.

En representació del Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estudis. CV.

 

Vocal: Oriol Fort i Marrugat.

En representació del Centre d’Estudis Molletans. CV.

 

Vocal: Andreu Ginés i Sànchez

En representació de la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià. CV

 

Vocal: Òscar Jané Checa.

En representació del Centre d’Estudis Ribagorçans. CV

 

Vocal: Ramon Marrugat Cuyàs.

En representació de l’Institut d’Estudis Penedesencs. CV.

 

Vocal: Lluís Miró Vives.

En representació del Centre d’Estudis Seniencs. CV

 

Vocal: Marcel Joan Poblet Romeu.

En representació del Centre d’Estudis de L’Hospitalet. CV.

 

Vocal: Marta Quer i Riera.

En representació del Centre d’Estudis de L’Hospitalet de l’Infant. CV.

 


Vocal: M. Josep Margalef Sagristà.

En representació de l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià. CV

 

Equip tècnic

És l'encarregat de la gestió de l'entitat i del desenvolupament dels projectes. El formen el coordinador/gerent i els caps i membres de comissions de treball, vinculades a projectes i activitats específics.

Francesc Viso Rodríguez. - Coordinador/gerentCV.

Conveni col·lectiu: Oficines i despatxos (DOGC 6432). Grup professional 2. Dedicació completa.

El coordinador/gerent s'encarrega de la gestió administrativa i econòmica de l'entitat. Coordina, fa el seguiment i dóna suport tècnic i logístic als projectes i als grups de treball que n'originin. S'encarrega de l'atenció presencial, telefònica i electrònica.

Pel que fa als caps i membres de les comissions de treball, se'n creen i se'n dissolen amb els projectes. No s'hi estableixen relacions laborals. La participació en aquestes comissions és voluntària, tot i que en alguns casos es poden requerir tasques que calgui compensar mitjançant facturació.

Organigrama

Generar idees, transformar-les en projectes, executar-les, difondre-les. Com ho fem?