Entitats on som

Institut Ramon Muntaner. Aquesta entitat neix d'un acord entre la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. La seva finalitat és difondre i donar suport als projectes d'investigació i de promoció cultural dels centres i instituts d'estudis de parla catalana i a la mateixa CCEPC.

El Patronat de l'IRMU està format per catorze patrons, set dels quals són nomenats per la Generalitat de Catalunya i els altres set, per la CCEPC. La Llei 21/2014 de 29 de setembre de 2014 del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, i seu títol IV, capítol II, titulat “Entitats vinculades a les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública”, article 17, s'especifica quan una entitat es considera vinculada. Segons aquestes directrius, la CCEPC és una entitat vinculada a l'IRMU.

 

Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. És una institució pública que té per missió la recuperació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica a Catalunya (1931-1980). Els seus estatuts nomenen literalment un representant de la CCEPC al Consell de Participació. El nostre representant és en Ramon Arnabat Mata, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs.

 

Fundació puntCAT. Té com a missió promoure activitats referents a la gestió i la promoció del domini .cat, emprendre accions per normalitzar l'ús del .cat de forma transversal, impulsar la identitat catalana i la normalització de l'ús del català en l'àmbit d'internet i les TIC i potenciar la societat de la informació catalanoparlant. La CCEPC forma part del Patronat de la Fundació punt.CAT (vocalia). El nostre representant és en Carles Riba Romeva, exvicepresident de la CCEPC i membre del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

 

Ens de l'Associacionisme Cultural Català. L'Ens, fundat el 2005, és una confederació d'entitats que aplega federacions d'associacions culturals catalanes. El seu objectiu principal és donar la major visibilitat possible, als mitjans de comunicació, a les activitats que porten a terme les federacions membres i les seves entitats federades. La CCEPC n'és federació sòcia. Els nostres representants són Josep Santesmases Ollé (president), membre del consell de redacció de la revista Canemàs, i Francesc Viso (coordinador).

 

Coop57. És una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu contribuir a la transformació social en positiu de l'economia i la societat. La seva funció principal és el finançament de projectes d'economia social i solidària a través de la intermediació financera. La CCEPC n'es sòcia des de 2012.

 

Consell de l'Associacionisme Cultural. Creat el 2015, és el màxim òrgan consultiu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en relació amb la cultura popular, la dinamització sociocultural i l'associacionisme cultural. La CCEPC hi és representada amb una de les 32 vocalies. El nostre representant és el president, Josep Santesmases, com a vocal principal, i el nostre vicepresident segon, Narcís Figueras, n'és vocal suplent.

 

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) és una entitat sense ànim de lucre que aglutina la pràctica totalitat d’empreses i entitats editores de premsa comarcal i local d’informació general existents a Catalunya, en format paper o digital, escrites en català i amb difusió de pagament. 

 

AMIC

L’Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació AMIC (abans ACPG) va constituir-se l’any 1997 i va néixer amb la voluntat de ser l’interlocutor vàlid d’un col·lectiu que gaudeix d’una gran popularitat i difusió entre tots els sectors de la població.

L’AMIC és una associació que està al servei d’empreses de mitjans de comunicació de premsa gratuïta, premsa de pagament i mitjans digitals que actua amb criteris de patronal dels mitjans de comunicació associats

 

El Cens d'entitats de foment de la llengua catalana és una llista de fundacions i associacions que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d'actuació (creada per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya).