Ajuts a la recerca Creu Casas Sicart

Convocats per la Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Muntaner

Ajuts a la recerca Creu Casas Sicart
Ajuts Creu Casas Sicart

Aquests ajuts estan dirigits a projectes de recerca en el context local i comarcal per a personal docent i investigador de les universitats de la Xarxa Vives, amb la col·laboració de la Direcció General d'Impacte Territorial i Social del Coneixement i el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu dels ajuts és promoure projectes de recerca que incorporin transferència de coneixement, que hagin estat proposats pel personal docent i investigador (PDI) de les universitats de la Xarxa Vivesen el marc dels centres i instituts d'estudis de recerca local i comarcali/o en col·laboració amb un centre o institut d'estudis local o comarcal, i que tinguin com a objectiu donar resposta a reptes vinculats al territori de referència o a l'especialitat temàtica de l'entitat, sempre que l'estudi es localitzi en un àmbit territorial concret.

Els projectes hauran de presentar propostes d'aplicabilitat i retorn social dels resultats. També caldrà que tinguin com a marc de referència els Objectius de Desenvolupament Sostenible tant en el procés de recerca com en els seus resultats, que hauran de ser consultables en accés obert.

Els projectes proposats poden referir-se a qualsevol dels àmbits de coneixement de les ciències humanes i socials, així com de l'àmbit científic i tecnològic.

Els resultat de la recerca hauran de ser presentats en català o aranès.

Es valorarà la incorporació de les tecnologies digitals.

A QUI S'ADREÇA

Personal docent i investigador, tant a temps complet com a temps parcial, de les universitats de la Xarxa Vives que hagin subscrit el conveni o que en disposin del compromís de signatura, que proposin un projecte de recerca d’abast local o comarcal en el marc d’un centre d’estudis local o comarcal.

Pot ser presentat per una única persona investigadora o per un equip de recerca, encapçalat per un/a investigador/a, en partenariat amb un centre o institut d’estudis local o comarcal i on quedi acreditada la vinculació de la persona investigadora amb l’entitat i la participació activa de l’entitat en el projecte proposat.

Universitats signatàries del conveni:

 • Universitat de Barcelona

 • Universitat Autònoma de Barcelona

 • Universitat de Girona

 • Universitat de Lleida

 • Universitat Oberta de Catalunya

 • Universitat Pompeu Fabra

 • Universitat Rovira i Virgili

Nota: El PDI gestionarà l'ajut a través de la seva Universitat, que serà qui rebrà l'aportacio econòmica.

QUANTIA

Per a aquesta convocatòria s'atorgaran:

 • Entre 2 i 4 ajuts de 10.000 euros*.

 • Entre 2 i 6 ajuts de 5.000 euros.

La comissió responsable de realitzar la proposta de resolució tindrà la potestat de proposar canvis en la distribució dels lots, en funció dels projectes presentats.

 • Les peticions hauran d'ajustar els pressupostos als imports de les dues possibles modalitats d'ajut.

TERMINI

Les sol·licituds es podran presentar fins al dilluns 30 de gener de 2023.

Passada aquesta data només s'admetran aquelles sol·licituds que presentin el registre de sortida de correus que certifiqui que van ser enviades abans de la data límit.

REQUISITS

Serà necessari que les sol·licituds integrin una de les opcions següents:

 1. PDI en el marc d'un centre d'estudis o en col·laboració amb un o més centres d'estudis locals.

 2. Un grup de recerca universitari o equip d'investigadors en el marc d'un centre d'estudis o en col·laboració amb un o més centres d'estudis locals. Caldrà que hi hagi un PDI com a investigador/a principal responsable del projecte.

No es pot presentar més d'una sol·licitud per PDI.

No es podran presentar projectes que hagin rebut un ajut en l’edició anterior.

Els projectes s'hauran de realitzar en llengua catalana o aranesa.

SOL·LICITUDS

Per fer la sol·licitud de l'ajut, caldrà emplenar un formulari en línia i adjuntar la documentació sol·licitada signada digitalment (Document 1, Document 2 i Document 3): Accés al formulari

En cas de no disposar de signatura digital caldrà trametreobligatòriament una còpia en format PDF dels tres documents per correu electrònic a l’adreça xarxa@vives.org (només tindrà valor instrumental) i per correu ordinari a:

Xarxa Vives d’Universitats
Universitat Jaume I
Edifici Àgora – local 10
Av. Sos Baynat, s/n
12006 Castelló de la Plana

Hauran de ser documents originals.

Trobareu les bases dels ajuts al següent enllaç: https://www.irmu.org/irmu/call/311

També us podeu adreçar al web de la Xarxa Vives on trobareu la informació de la convocatòria: https://www.vives.org/ajutscreucasas/